Umowa

Umowa o udziale w kursie językowym rok szkolny 2019/2020

Umowa

o udziale w kursie językowym na rok szkolny 2019/2020

Zawarta pomiędzy Szkołą Językową Olton z siedzibą w Warszawie 02-766 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212, reprezentowaną przez Agnieszkę Olton-Janik , zwaną dalej Szkołą,

a

Rodzicem/Opiekunem kursanta zwanym/ną dalej Klientem

  Przedmiot umowy

1.       Przedmiotem umowy jest uczestnictwo ucznia w kursie organizowanym przez Szkołę Językową OLTON.

2.       Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie zapisu (TYLKO za pomocą formularza internetowego) wniesienie Opłaty Rezerwacyjnej oraz terminowe dokonywanie wpłat określonych w Cenniku Kursów i Harmonogramie Płatności.

3.       Uczniowie przyjmowani są według kolejności zapisów potwierdzonych wniesieniem Opłaty Rezerwacyjnej, aż do wyczerpania limitu miejsc w danej grupie.

4.       Szkoła zapewnia lektora, materiały na cały rok oraz bazę dydaktyczną niezbędną do prowadzenia zajęć.

5.       Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć dydaktycznych obowiązującym w szkołach państwowych oraz z uwzględnieniem kalendarza wydarzeń danej placówki (festyny, dni otwarte, zebrania z rodzicami, egzaminy państwowe, egzaminy próbne etc.)

6.       Zajęcia są prowadzone w grupach 5-10 osób dla klas 0-6 oraz 6-12 osób dla klas starszych.

7.       Rok szkolny obejmuje 60 spotkań. Zajęcia są prowadzone zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

8.       Rodzice/ Opiekunowie wyrażają zgodę na publikację zdjęć i filmów wykonanych podczas zajęć oraz kopii prac Uczniów na stronie internetowej Szkoły, profilu Facebookowym Szkoły, na dyplomach, ulotkach, zeszytach, teczkach, plakatach, koszulkach oraz w innych materiałach promocyjnych Szkoły. Dane osób obecnych na zdjęciach nie będą publikowane.

9.       Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Szkoła Językowa Olton  z siedzibą w Warszawie (02-766 Warszawa, ul. Nowoursynowska 210/212), NIP 5211255900, tel. 22 853 42 89, 501 135 169, 501 121 425, e-mail: biuro@e-olton.pl.

10.    Mają Państwo prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto zgodnie z nowymi przepisami masz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto mogą Państwo w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Państwa danych.

Koszty kursu

1.    Opłata za udział w kursie składa się z Opłaty Rezerwacyjnej oraz Opłaty za Kurs określonych w Cenniku Kursów.

2.    Rodzic lub opiekun ucznia zobowiązuje się do wnoszenia opłat gotówką w sekretariacie Szkoły lub przelewem na konto w kwotach i terminach określonych w Cenniku oraz Harmonogramie Płatności. Za datę wpłaty uznaję się datę wpływu środków na rachunek Szkoły. W przypadku dokonywania płatności w sekretariacie Szkoły odwodem wpłaty jest druk KP. Faktury wystawiane są na życzenie.

3.    Opłata Rezerwacyjna obejmuje koszt kompletu podręczników, materiałów dodatkowych wykorzystywanych przez cały rok, zajęć prowadzonych we wrześniu oraz opłatę wpisową.

4.    Szkoła nie pobiera żadnych innych dodatkowych opłat

5.    Kwota jest stała, nie podlega negocjacjom, zwrotom, dzieleniu na jednostkowe zajęcia.

6.    W przypadku zaległości w opłatach przekraczającej 14 dni Uczeń nie będzie mógł brać udziału w zajęciach.

7.    W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminów płatności.

 Organizacja zajęć

Rekrutacja

1.       Kwalifikacja nowych uczniów do odpowiedniej grupy jest bezpłatna i odbywa się na podstawie testu pisemnego i/lub rozmowy z Lektorem lub Metodykiem.

2.       Grupy kursowe są tworzone z uwzględnieniem stopnia zaawansowania, wieku oraz indywidualnych potrzeb Uczniów.

3.       W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeniesienie Ucznia do innej grupy, w której są jeszcze wolne miejsca. Odbywa się to za wiedzą i zgodą Lektora oraz Metodyka Szkoły.

4.       W przypadku, gdy planowana grupa nie może rozpocząć zajęć z powodu niewystarczającej liczby Uczniów, Szkoła może zaproponować zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie i w tym samym przedziale wiekowym, inne dni i godziny zajęć, inną ilość zajęć, inną kwotę za zajęcia w mniejszej grupie lub zwrot całości wpłaconej kwoty.

5.       W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zajęciach żadnej z grup na danym poziomie w danej placówce z powodu nakładania się obowiązkowych zajęć szkolnych, Opłata Rezerwacyjna jest zwracana.

6.       Istnieje możliwość dołączenia do już istniejącej grupy w trakcie trwania kursu, jeżeli w grupie są jeszcze wolne miejsca. Pobierana jest wtedy Opłata Rezerwacyjna oraz Opłata za kurs w wysokości proporcjonalnej do ilości zajęć, które pozostały do zakończenia semestru.

7.       Szkoła prowadzi zapisy w cyklach rocznych. Aby kontynuować naukę w kolejnym roku należy dokonać ponownego zapisu w terminie ustalonym przez Szkołę.

Przebieg zajęć

1.       Lektorzy realizują program kursów przygotowany przez Metodyka Szkoły i przeprowadzają zajęcia zgodnie z jego wytycznymi.

2.       Lektorzy przeprowadzają spotkania z Rodzicami/ Opiekunami, konsultacje oraz zajęcia dodatkowe zgodnie z informacjami przekazanym Klientom drogą mailową.

3.       Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci jedynie podczas zajęć prowadzonych przez Szkołę oraz w drodze pomiędzy świetlicą a salą i z powrotem pod opieką lektora.

4.       Rodzice zobowiązani są przekazać opiekunom ze świetlicy zgodę na zabieranie dzieci przez Lektora na zajęcia organizowane przez Szkołę.

5.       Szkoła ma prawo do skreślenia Ucznia z listy uczestników kursu w przypadkach zachowań stanowiących zagrożenie dla innych, uniemożliwiających prowadzenie zajęć lub lekceważącego stosunku do Lektorów lub pozostałych Uczniów.

6.       Słuchacze mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach dodatkowych: konwersacjach, warsztatach językowych oraz egzaminach próbnych, stosownie do poziomu zaawansowania oraz potrzeb.

7.       Postępy słuchaczy są systematycznie oceniane przez lektorów w formie stosownej do wieku i poziomu zaawansowania. Uzyskane oceny zapisywane są w dzienniku zajęć.

8.       Słuchacze otrzymują pisemną ocenę postępów na koniec każdego semestru, lub na życzenie Klienta w trakcie semestru.

9.       W szczególnych przypadkach, za zgodą Metodyka Szkoły oraz Lektora, liczebność grup dla klas
0-6 może zostać zwiększona do 11 osób. W wyjątkowych sytuacjach, szczególnie w okresie ustalania planu i tworzenia się grup liczba ta może być tymczasowo wyższa.

10.    W przypadku, gdy liczba Uczniów w grupie będzie niższa niż 5 osoby, Szkoła, w porozumieniu z Rodzicami/Opiekunami, zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zajęć, ustalenia innego trybu spotkań, ustalenia dodatkowej opłaty lub rozwiązania grupy oraz zwrotu sumy wcześniej wniesionych opłat, pomniejszonych o kwotę Opłaty Rezerwacyjnej oraz przeprowadzonych zajęć dla danej grupy.

Nieobecności i odwoływanie zajęć

1.       Nieobecność na zajęciach nie jest podstawą do zmiany wysokości opłaty za kurs. Przypadki przedłużającej się nieobecności wynikającej z przyczyn niezależnych od Ucznia lub Klienta będą rozpatrywane indywidualnie po otrzymaniu informacji o okolicznościach nieobecności na piśmie lub drogą mailową na adres Biura
biuro@e-olton.pl.

2.       Grupa Uczniów oraz Szkoła mogą odwołać zajęcia, jeżeli większość Uczniów danej grupy nie może w nich uczestniczyć z powodu wycieczki szkolnej, występów artystycznych lub innych podobnych wydarzeń przeznaczonych dla większej liczby uczniów danej placówki. Warunkiem odwołania zajęć i późniejszego ich odpracowania jest poinformowanie Szkoły o tym fakcie na minimum 3 dni przed terminem odwoływanych zajęć.

3.       Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, zmiany lektora, sali oraz godzin zajęć z ważnych powodów organizacyjnych.

4.       W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Szkoły lub placówki, na terenie której odbywają się zajęcia, lekcje zostaną odrobione w tych samych terminach w czerwcu, po planowanym zakończeniu zajęć lub w innym terminie nie kolidującym z planem obowiązkowych zajęć szkolnych w danej placówce, jeśli nie uda się przeprowadzić 60 zajęć do planowanego zakończenia zajęć.

 Rozwiązanie umowy

1.       Obu stronom przysługuje prawo do rezygnacji z kursu i rozwiązania umowy z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

2.       Rezygnację należy dostarczyć na piśmie bądź w formie elektronicznej na adres e-mail
biuro@e-olton.pl.

3.       Klientowi przysługuje w takim wypadku zwrot wniesionych opłat pomniejszonych o kwotę Opłaty Rezerwacyjnej oraz zajęć dla danej grupy przeprowadzonych do końca okresu wypowiedzenia.

4.       Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy i odwołania kursu w przypadku niewystarczającej liczby Uczniów. W takiej sytuacji Szkoła zwraca w ciągu 14 dni od przesłania informacji o tym fakcie Opłatę Rezerwacyjną oraz wszelkie opłaty wniesione na poczet kursu.

5.       W przypadku, gdy kurs zostanie przerwany z winy Szkoły, Klientowi przysługuje zwrot Opłaty za Kurs w wysokości proporcjonalnej do ilości pozostałych zajęć.

 Postanowienia końcowe

1.       Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

2.       Umowa jest zawierana na rok szkolny 2019/2020.

3.       W sprawach nieregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają zapisy przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.       Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Cennik Kursów Szkoły Językowej Olton 2019/2020:

Opłata Rezerwacyjna

Dla wszystkich uczniów

250zł

Przy wpłacie do 06.09.2019 r.

Rabat 50 zł

*Opłata Rezerwacyjna jest płatnością dodatkową, którą należy doliczyć do Opłaty za Kurs. Zawiera opłatę wpisową, koszt podręczników, materiałów dodatkowych, zajęcia we wrześniu są gratis.

Opłata za Kurs

klasa

płatność semestralna

płatność ratalna

0-I  Teddy Eddie ( 2 w tygodniu po 45 min)

2 x 765 zł

9x170zł

II-VII KIDS, egzamin 8 klasa ( 2 razy w tygodniu po 55 min)

2 x 855 zł

9x190zł

 8 klasa liceum TEENS INTENSIVE

 ( 2 razy w tygodniu po 90 min)

2 x 1125 zł

9x250zł

Zniżki

rodzeństwa (na kurs dla każdego dziecka)

50zł/semestr (zniżka nie obejmuje Opłaty Rezerwacyjnej), lub 10zł/miesiąc ( od października do czerwca) przy wpłatach ratalnych.

 

 

Harmonogram płatności 2019/2020:

Opłata Rezerwacyjna

do 10.09.2019 r. lub w ciągu 7 dni od dokonania wstępnego zapisu na kurs

Opłata za Kurs

Płatność semestralna

I semestr do 10.10.2019r

II semestr do 10.02.2020r

 

 

Płatność ratalna

I rata: do 10.10.2019r

II rata: do 10.11.2019r

III rata: do 10.12.2019r

IV rata: do 10.01.2020r

V rata: do 10.02.2020r

VI rata: do 10.03.2020r

VII rata: do 10.04.2020r

VIII rata: do 10.05.2020r

IX rata: do 10.06.2020r

 

 

Wpłat prosimy dokonywać osobiście w sekretariacie bądź przelewem na konto:
26 1240 1079 1111 0010 0087 2323
Szkoła Językowa Olton
ul. Nowoursynowska 210/212, 02-766 Warszawa

(w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz numer szkoły, do której będzie uczęszczać na zajęcia)

 

 

 

Regulamin określa warunki organizacji i prowadzenia kursów przez Szkołę Językową Olton, zwaną dalej Szkołą i stanowi uzupełnienie zapisów zawartych w Umowie o udziale w kursie językowym.

I. Organizacja zajęć:

 1. Rok szkolny obejmuje 64 zajęcia
 2. Czas zajęć wynosi:
 3. 2 x 45 minut w tygodniu dla klas 0- 3.
 4. 2 x 55 minut w tygodniu dla klas 4-6, 
  2 x 90 minut w tygodniu dla uczniów gimnazjów i liceów.
 5. W szczególnych przypadkach możliwe jest zorganizowanie zajęć odbywających się według innego schematu.
 6. Kursy prowadzone są w grupach od 4 do 8 osób, 6-12 w grupach dla uczniów gimnazjów i liceów.
 7. Wszelkie bieżące informacje dotyczące Kursów, a w szczególności dni i godzin lekcji, zmiany terminu lub odwołania zajęć są przekazywane Klientom na podany w Umowie adres e-mail.

II. Rekrutacja:

 1. Dokonanie zapisu na kurs odbywa się poprzez kontakt z biurem (telefoniczny, mailowy lub osobiście w sekretariacie) oraz wniesienie Opłaty Rezerwacyjnej zgodnie z obowiązującym Cennikiem Kursów oraz Harmonogramem Płatności. Opłata Rezerwacyjna obejmuje koszt podręczników, materiałów dodatkowych oraz koszt nauki we wrześniu.
 2. Uczniowie przyjmowani są według kolejności zapisów potwierdzonych wniesieniem Opłaty Rezerwacyjnej, aż do wyczerpania limitu miejsc w danej grupie.
 3. Kwalifikacja nowych uczniów do odpowiedniej grupy jest bezpłatna i odbywa się na podstawie testu pisemnego i/lub rozmowy z Lektorem lub Metodykiem.
 4. Grupy kursowe są tworzone z uwzględnieniem stopnia zaawansowania, wieku oraz indywidualnych potrzeb Uczniów.
 5. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeniesienie Ucznia do innej grupy, w której są jeszcze wolne miejsca. Odbywa się to za wiedzą i zgodą Lektora oraz Metodyka Szkoły.
 6. W przypadku, gdy planowana grupa nie może rozpocząć zajęć z powodu niewystarczającej liczby Uczniów, Szkoła może zaproponować zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie i w tym samym przedziale wiekowym, inne dni i godziny zajęć, inną ilość zajęć, inną kwotę za zajęcia w mniejszej grupie lub zwrot całości wpłaconej kwoty.
 7. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zajęciach żadnej z grup na danym poziomie w danej placówce z powodu nakładania się obowiązkowych zajęć szkolnych, Opłata Rezerwacyjna jest zwracana.
 8. Istnieje możliwość dołączenia do już istniejącej grupy w trakcie trwania kursu, jeżeli w grupie są jeszcze wolne miejsca. Pobierana jest wtedy Opłata Rezerwacyjna oraz Opłata za kurs w wysokości proporcjonalnej do ilości zajęć, które pozostała do zakończenia semestru.
 9. Szkoła prowadzi zapisy w cyklach rocznych. Aby kontynuować naukę w kolejnym roku należy dokonać ponownego zapisu w terminie ustalonym przez Szkołę.

III. Opłaty:

 1. Cena kursu na którą składa się Opłata Rezerwacyjna oraz Opłata za Kurs zawiera zaplanowaną ilość godzin zajęć, komplet podręczników, materiały dydaktyczne wykorzystywane przez cały rok oraz opłatę wpisową.
 2. Kwota jest stała, nie podlega negocjacjom, zwrotom, dzieleniu na jednostkowe zajęcia.
 3. Opłata za kurs dokonywana jest zgodnie z obowiązującym Cennikiem oraz Harmonogramem Płatności.
 4. Opłaty za kurs można dokonywać osobiście w sekretariacie Szkoły lub na rachunek bankowy.
 5. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Szkoły.
 6. W przypadku dokonywania płatności w sekretariacie szkoły dowodem wpłaty jest druk KP.
 7. Rachunki uproszczone wystawiane są na nazwisko Klienta.
 8. Aby zrezygnować z zajęć należy złożyć w formie pisemnej lub drogą mailową na adres biuro|e-olton.pl| |biuro|e-olton.pl stosowne oświadczenie. Obowiązuje dwutygodniowy okres wypowiedzenia.
 9. Przy rezygnacji z kursu po rozpoczęciu zajęć zwracana jest kwota wpłat pomniejszona o Opłatę Rezerwacyjną oraz koszt zajęć prowadzonych do końca dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
 10. W przypadku, gdy kurs zostanie przerwany z winy Szkoły, Klientowi przysługuje zwrot Opłaty za Kurs w wysokości proporcjonalnej do ilości pozostałych zajęć.
 11. Płatności za kurs można dokonać jednorazowo lub w systemie ratalnym w kwotach i zgodnie z terminami określonymi w Harmonogramie Płatności.
 12. W przypadku zaległości w opłatach przekraczającej 14 dni Uczeń nie będzie mógł brać udziału w zajęciach.
 13. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminów płatności.
 14. Słuchacze mają prawo skorzystania z przysługujących im następujących zniżek: 50zł dla rodzeństw ( na rok), 50zł w przypadku wniesienia Opłaty Rezerwacyjnej do 6 września 2014.


IV. Przebieg zajęć:

 1. Szkoła Językowa Olton pracuje zgodnie z harmonogramem zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych oraz z uwzględnieniem kalendarza wydarzeń danej placówki (festyny, dni otwarte, zebrania z rodzicami, egzaminy państwowe, egzaminy próbne etc.)
 2. Szkoła oraz Klienci mogą odwołać zajęcia, gdy większość grupy nie może w nich uczestniczyć (np. z powodu wycieczki szkolnej, występów itp.) Warunkiem odwołania zajęć i ich późniejszego odpracowania jest poinformowanie Szkoły o tym fakcie na minimum 3 dni przed terminem odwołanych zajęć.
 3. Lektorzy realizują program kursów przygotowany przez Metodyka Szkoły i przeprowadzają zajęcia zgodnie z jego wytycznymi.
 4. Lektorzy przeprowadzają spotkania z Rodzicami/ Opiekunami, konsultacje oraz zajęcia dodatkowe zgodnie z informacjami przekazanym Klientom drogą mailową.
 5. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci jedynie podczas zajęć prowadzonych przez Szkołę oraz w drodze pomiędzy świetlicą a salą i z powrotem.
 6. Rodzice zobowiązani są przekazać opiekunom ze świetlicy zgodę na zabieranie dzieci przez Lektora na zajęcia organizowane przez Szkołę.
 7. Szkoła ma prawo skreślenia Ucznia z listy uczestników kursu w przypadkach zachowań stanowiących zagrożenie dla innych, uniemożliwiających prowadzenie zajęć lub lekceważącego stosunku do Lektorów lub pozostałych Uczniów.
 8. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, zmiany Lektora, sali oraz godzin zajęć w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych.
 9. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu bądź zmiany wysokości Opłaty za Kurs, niezależnie od powodu i czasu trwania nieobecności.
 10. Przypadki przedłużającej się nieobecności spowodowanej chorobą lub innymi wypadkami losowymi niezależnymi od Klienta i Ucznia będą rozpatrywane indywidualnie po przesłaniu informacji o zaistniałej sytuacji na adres e-mail biuro@e-olton.pl.
 11. Słuchacze mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach dodatkowych: konwersacjach, warsztatach poświęconych kulturze danego obszaru językowego, warsztatach językowych oraz egzaminach próbnych, stosownie do poziomu zaawansowania oraz potrzeb.
 12. Postępy słuchaczy są systematycznie oceniane przez lektorów w formie stosownej do wieku i poziomu zaawansowania. Uzyskane oceny zapisywane są w dzienniku zajęć.
 13. Słuchacze otrzymują pisemną ocenę postępów na koniec każdego semestru, lub na życzenie Klienta w trakcie semestru.

V. Postanowienia końcowe:

 1. Powyższy Regulamin obowiązuje od 01.09.2019