Regulamin szkoły

Regulamin kursów językowych w SJ Olton

Regulamin określa warunki organizacji i prowadzenia kursów przez Szkołę Językową Olton, zwaną dalej Szkołą i stanowi uzupełnienie zapisów zawartych w Umowie o udziale w kursie językowym.

I. Organizacja zajęć:

 1. Rok szkolny obejmuje 60 zajęcia
 2. Czas zajęć wynosi:
 3. 2 x 45 minut w tygodniu dla klas 0- 1.
 4. 2 x 55 minut w tygodniu dla klas 2-6, 
  2 x 90 minut w tygodniu dla uczniów z klasy VII, VIII, liceum.
 5. W szczególnych przypadkach możliwe jest zorganizowanie zajęć odbywających się według innego schematu.
 6. Kursy prowadzone są w grupach od 5 do 10 osób ( klasy 0-6), 6-12 w grupach dla uczniów klas VII, VIII i liceum.
 7. Wszelkie bieżące informacje dotyczące Kursów, a w szczególności dni i godzin lekcji, zmiany terminu lub odwołania zajęć są przekazywane Klientom na podany w Umowie adres e-mail.

II. Rekrutacja:

 1. Dokonanie zapisu na kurs odbywa się poprzez formularz zapisy on-line bądź kontakt z biurem (telefoniczny, mailowy lub osobiście w sekretariacie) oraz wniesienie Opłaty Rezerwacyjnej zgodnie z obowiązującym Cennikiem Kursów oraz Harmonogramem Płatności. Opłata Rezerwacyjna obejmuje koszt podręczników, materiałów dodatkowych oraz koszt nauki we wrześniu.
 2. Uczniowie przyjmowani są według kolejności zapisów potwierdzonych wniesieniem Opłaty Rezerwacyjnej, aż do wyczerpania limitu miejsc w danej grupie.
 3. Kwalifikacja nowych uczniów do odpowiedniej grupy jest bezpłatna i odbywa się na podstawie testu pisemnego i/lub rozmowy z Lektorem lub Metodykiem.
 4. Grupy kursowe są tworzone z uwzględnieniem stopnia zaawansowania, wieku oraz indywidualnych potrzeb Uczniów.
 5. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeniesienie Ucznia do innej grupy, w której są jeszcze wolne miejsca. Odbywa się to za wiedzą i zgodą Lektora oraz Metodyka Szkoły.
 6. W przypadku, gdy planowana grupa nie może rozpocząć zajęć z powodu niewystarczającej liczby Uczniów, Szkoła może zaproponować zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie i w tym samym przedziale wiekowym, inne dni i godziny zajęć, inną ilość zajęć, inną kwotę za zajęcia w mniejszej grupie lub zwrot całości wpłaconej kwoty.
 7. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zajęciach żadnej z grup na danym poziomie w danej placówce z powodu nakładania się obowiązkowych zajęć szkolnych, Opłata Rezerwacyjna jest zwracana.
 8. Istnieje możliwość dołączenia do już istniejącej grupy w trakcie trwania kursu, jeżeli w grupie są jeszcze wolne miejsca. Pobierana jest wtedy Opłata Rezerwacyjna oraz Opłata za kurs w wysokości proporcjonalnej do ilości zajęć, które pozostała do zakończenia semestru.
 9. Szkoła prowadzi zapisy w cyklach rocznych. Aby kontynuować naukę w kolejnym roku należy dokonać ponownego zapisu w terminie ustalonym przez Szkołę.

III. Opłaty:

 1. Cena kursu na którą składa się Opłata Rezerwacyjna oraz Opłata za Kurs zawiera zaplanowaną ilość godzin zajęć, komplet podręczników, materiały dydaktyczne wykorzystywane przez cały rok oraz opłatę wpisową.
 2. Kwota jest stała, nie podlega negocjacjom, zwrotom, dzieleniu na jednostkowe zajęcia.
 3. Opłata za kurs dokonywana jest zgodnie z obowiązującym Cennikiem oraz Harmonogramem Płatności.
 4. Opłaty za kurs można dokonywać osobiście w sekretariacie Szkoły lub na rachunek bankowy.
 5. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Szkoły.
 6. W przypadku dokonywania płatności w sekretariacie szkoły dowodem wpłaty jest druk KP.
 7. Rachunki uproszczone wystawiane są na nazwisko Klienta.
 8. Aby zrezygnować z zajęć należy złożyć w formie pisemnej lub drogą mailową na adres biuro|e-olton.pl| |biuro|e-olton.pl stosowne oświadczenie. Obowiązuje dwutygodniowy okres wypowiedzenia.
 9. Przy rezygnacji z kursu po rozpoczęciu zajęć zwracana jest kwota wpłat pomniejszona o Opłatę Rezerwacyjną oraz koszt zajęć prowadzonych do końca dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
 10. W przypadku, gdy kurs zostanie przerwany z winy Szkoły, Klientowi przysługuje zwrot Opłaty za Kurs w wysokości proporcjonalnej do ilości pozostałych zajęć.
 11. Płatności za kurs można dokonać jednorazowo lub w systemie ratalnym w kwotach i zgodnie z terminami określonymi w Harmonogramie Płatności.
 12. W przypadku zaległości w opłatach przekraczającej 14 dni Uczeń nie będzie mógł brać udziału w zajęciach.
 13. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminów płatności.
 14. Słuchacze mają prawo skorzystania z przysługujących im następujących zniżek: 50zł dla rodzeństw ( na semestr), 50zł w przypadku wniesienia Opłaty Rezerwacyjnej do 6 września 2019.


IV. Przebieg zajęć:

 1. Szkoła Językowa Olton pracuje zgodnie z harmonogramem zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych oraz z uwzględnieniem kalendarza wydarzeń danej placówki (festyny, dni otwarte, zebrania z rodzicami, egzaminy państwowe, egzaminy próbne etc.)
 2. Szkoła oraz Klienci mogą odwołać zajęcia, gdy większość grupy nie może w nich uczestniczyć (np. z powodu wycieczki szkolnej, występów itp.) Warunkiem odwołania zajęć i ich późniejszego odpracowania jest poinformowanie Szkoły o tym fakcie na minimum 3 dni przed terminem odwołanych zajęć.
 3. Lektorzy realizują program kursów przygotowany przez Metodyka Szkoły i przeprowadzają zajęcia zgodnie z jego wytycznymi.
 4. Lektorzy przeprowadzają spotkania z Rodzicami/ Opiekunami, konsultacje oraz zajęcia dodatkowe zgodnie z informacjami przekazanym Klientom drogą mailową.
 5. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci jedynie podczas zajęć prowadzonych przez Szkołę oraz w drodze pomiędzy świetlicą a salą i z powrotem.
 6. Rodzice zobowiązani są przekazać opiekunom ze świetlicy zgodę na zabieranie dzieci przez Lektora na zajęcia organizowane przez Szkołę.
 7. Szkoła ma prawo skreślenia Ucznia z listy uczestników kursu w przypadkach zachowań stanowiących zagrożenie dla innych, uniemożliwiających prowadzenie zajęć lub lekceważącego stosunku do Lektorów lub pozostałych Uczniów.
 8. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, zmiany Lektora, sali oraz godzin zajęć w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych.
 9. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu bądź zmiany wysokości Opłaty za Kurs, niezależnie od powodu i czasu trwania nieobecności.
 10. Przypadki przedłużającej się nieobecności spowodowanej chorobą lub innymi wypadkami losowymi niezależnymi od Klienta i Ucznia będą rozpatrywane indywidualnie po przesłaniu informacji o zaistniałej sytuacji na adres e-mail biuro@e-olton.pl.
 11. Słuchacze mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach dodatkowych: konwersacjach, warsztatach poświęconych kulturze danego obszaru językowego, warsztatach językowych oraz egzaminach próbnych, stosownie do poziomu zaawansowania oraz potrzeb.
 12. Postępy słuchaczy są systematycznie oceniane przez lektorów w formie stosownej do wieku i poziomu zaawansowania. Uzyskane oceny zapisywane są w dzienniku zajęć.
 13. Słuchacze otrzymują pisemną ocenę postępów na koniec każdego semestru, lub na życzenie Klienta w trakcie semestru.

V. Postanowienia końcowe:

 1. Powyższy Regulamin obowiązuje od 01.09.2019r.