Metoda nauki

Od początku istnienia Szkoły wypracowaliśmy i nieustannie udoskonalamy skuteczną i uznaną już metodę opartą na zrozumieniu mechanizmów uczenia się i wieloletnim doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą. Nasze kursy nastawione są przede wszystkim na komunikację i wykorzystują techniki zaczerpnięte z metody reagowania całym ciałem (TPR), metody naturalnej oraz cały szereg innych technik aktywizujących takich jak inscenizacje, gry i zabawy. To podejście skutecznie łączymy z realizacją szkolnego programu nauczania, który zależnie od potrzeb i możliwości uczniów poszerzamy o dodatkowe elementy i zagadnienia, korzystając z szerokiej gamy autorskich materiałów dodatkowych.

Każdy uczeń jest wyjątkowy

Doskonale rozumiemy, że u podstaw skutecznej nauki leży poczucie bezpieczeństwa i akceptacji oraz zaangażowanie dzieci. Jednocześnie mamy świadomość, że każde dziecko jest wyjątkowe – ma szczególne cechy i potrzeby, również w zakresie nauki. Dlatego też zajęcia projektujemy z uwzględnieniem wszystkich trzech głównych modalności występujących u uczących się: wzrokowej, słuchowej oraz kinestetycznej (związanej z ruchem) - nowe pojęcia wprowadzamy, wykorzystując ilustracje i prawdziwe przedmioty, rozmawiając o nich po angielsku i pozwalając uczniom wielokrotnie powtarzać je w różnych sytuacjach i prezentować gestami czy postawami. W trakcie lekcji oraz, w jeszcze większym stopniu, podczas zajęć dodatkowych stwarzamy uczniom okazję do rozwijania kreatywności i wykorzystania swoich zdolności plastycznych, wokalnych, aktorskich oraz wiedzy ogólnej, łącząc je z nauką języka.

Nauka poprzez zabawę

Nieodzownym elementem kształcenia - również językowego - w nauczaniu wczesnoszkolnym jest zabawa, która nie tylko pozwala bardziej aktywnym uczniom zaspokoić potrzebę ruchu, ale doskonale pełni funkcję powtórzenia – dobrze zaprojektowana odnosi się do zrealizowanego materiału i stanowi atrakcyjną formę utrwalania wiedzy. W ciągu jednego spotkania uczniowie nawet trzy- lub czterokrotnie wstają z ławek, co pozwala na bieżąco powtarzać nowe pojęcia i struktury, stanowi urozmaicenie lekcji oraz pomaga utrzymać wysoki poziom koncentracji przez cały czas trwania zajęć.

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych

W pracy z uczniami szczególny nacisk kładziemy na umiejętność skutecznego porozumiewania się. Od momentu odebrania dzieci ze świetlicy lektorzy posługują się niemal wyłącznie językiem obcym, kładąc nacisk na to, aby również uczniowie komunikowali swoje potrzeby i zadawali pytania nie używając języka polskiego. Rozwijaniu umiejętności porozumiewania się służą także serie pytań, na które uczniowie odpowiadają i które zadają sobie na początku zajęć oraz liczne krótkie scenki odtwarzające sytuacje z życia.

Motywacja ucznia

Pracując ze stosunkowo młodymi uczniami wiemy, jak ważna jest motywacja do nauki języka obcego. Zależnie od wieku i potrzeb uczestników stosujemy różne metody nagradzania wysiłku – arkusze ocen, oceny opisowe, naklejki i stemple, nie zapominając o mniej wymiernych, ale naturalnych, szybkich i równie ważnych nagrodach w postaci pochwał i uśmiechu nauczyciela.

Dokładamy starań, aby radość, płynąca z nauki, nie wynikała wyłącznie z uczestnictwa w zabawach i dobrych ocen, ale z satysfakcji z wykonanej pracy: uczniowie mogą sprawdzić się i wykazać umiejętnościami, angażując się w przedstawienia, wykonując projekty plastyczne, biorąc udział w konkursach z nagrodami, czy współtworząc gazetkę SJ Olton i przygotowując z pomocą lektorów własne ćwiczenia dla kolegów i koleżanek.

Wymierne efekty

Postępy naszych uczniów monitorowane są podczas:

  • sprawdzianów podsumowujących każdy rozdział książki,
  • standaryzowanych testów wewnętrznych przeprowadzanych na początku i pod koniec każdego roku,
  •  testów wzorowanych na egzaminach Cambridge (Starters, Movers, Flyers, PET, KET, FCE, CAE) lub egzaminie gimnazjalnym lub maturalnym,
  • każdych zajęć, poprzez uzupełnianie przez lektora arkusza pracy ucznia wklejonego do ćwiczeń.

Informacja o postępach ucznia

Rodzice są informowani o wynikach ucznia w raportach przygotowywanych przez lektorów dwa razy w ciągu semestru lub, na życzenie, w dowolnym momencie. Raporty zawierają informację o postępach, ocenach, zachowaniu i nieobecnościach oraz wskazówki jak dziecko może dodatkowo samodzielnie pracować w domu.

Autorskie materiały dodatkowe

Nasza szkoła korzysta z szerokiej gamy autorskich materiałów dodatkowych oraz testów pozio-mujących i końcowych przygotowywanych przez pana Marcina Kądziałko - metodyka, absolwenta Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego z uprawnieniami metodycznymi, nauczyciela miano-wanego, który przez 7 lat pracował również w szkole podstawowej jako nauczyciel i wychowawca, a od 5 lat poświęca się wyłącznie Szkole Językowej Olton.

Patronat wydawnictwa Pearson

Szkoła Językowa Olton jest pod patronatem wiodącego wydawnictwa Pearson, którego przedstawiciele sprawują nadzór metodyczny nad naszymi kursami oraz organizują szkolenia dla lektorów. Ścisła współpraca z wydawnictwem to również dostęp do materiałów dodatkowych, które nie znajdują się w normalnej sprzedaży. Poza podstawowym zestawem uczniowskim wykorzystujemy  liczne dodatkowe pomoce przygotowane przez Pearson: płyty DVD, CD-ROM, płyty audio, edukacyjne programy komputerowe oraz inne multimedia, które czynią naukę nie tylko bardziej atrakcyjną, ale i bardziej skuteczną.

Patronat wydawnictwa Pearson